Jdi na obsah Jdi na menu

3. Zimní cesta

Charakteristika :
Integrovaný blok je zaměřen na pozorování účinků počasí na přírodu i zdraví člověka, osvojování si poznatků o světě, vytváření základů pro práci s informacemi, rozvíjení fantazie a představivosti, vytváření a projevování si vlastního názoru, rozvoj zájmu o učení. Nabízí činnosti vedoucí děti k vytvoření a respektování základních pravidel chování a jednání

- získávání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody, orientovat se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žiji
- vědomě vyvíjet úsilí, soustředěnost a činnost, dokončit zadanou práci
- řešení problémů, na které stačí / nápodoba, opakování /
- komunikovat bez zábran a ostychu v běžných situacích, rozvoj slovní zásoby
- ve skupině se prosazovat i podřizovat, v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla, respektování druhých
- svobodné rozhodnutí, ale i odpovědnost za své rozhodnutí

Očekávané výstupy :
- rozlišovat co prospívá zdraví, uvědomit si kladný vliv sportu na zdraví
- vyjadřovat se o tom, co je mi příjemné, nepříjemné, vcítění do druhého, dojmy, prožitky
- bránit se projevům násilí, chovat se obezřetně při setkání s neznámými osobami
- umět užívat všechny smysly
- zdokonalovat mluvní projev, vyjadřování, komunikativní dovednosti
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v  různém prostředí 

Projekt : Masopust

 

zpět